Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 6 min ago

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

Fri, 26/06/2015 - 11:13

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี  กับ  ผศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต และ อ.ฐานวิทย์ แนมใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและ นักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย และมอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในผลงาน Golden Preserved Egg  ผลงาน Golden Preserved Egg และ ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers  จากผลการแข่งขัน ผศ. ดร. ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เจ้าของผลงาน Golden Preserved Egg ได้รับรางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ TIIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention & Innovation Industry ประเทศไต้หวัน เนื่องจากเป็นแนวความคิดใหม่และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมได้ทันที  และผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์วัตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์  เจ้าของผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers ได้รับรางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ Special Award    จาก International Warsaw Invention Show (IWIS) ประเทศโปแลนด์ เนื่องจากผลงานชิ้นนี้ได้มีการนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินำมาผลิตเป็นเส้นใยที่สามารถนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  ร่วมแสดงความยินดี ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวน่าสนใจ

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

Tue, 16/06/2015 - 15:08

พิธีวางศิลาฤกษ์ - คุณสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ ตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอาคารพระราชทานหลังนี้ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลชะเมา ได้มีส่วนร่วมดำเนินการปรับแบบ ประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้าง เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ข่าวน่าสนใจ

มทร. ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ SILK 2015 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Tue, 16/06/2015 - 15:01

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มทร. ศรีวิชัย นำโดย อ. ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ (Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2015) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ University Malaysia Perlis (UniMAP) และเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยในแขนงด้านการศึกษา ซึ่งมทร. ศรีวิชัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งหน้า 

ข่าวน่าสนใจ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น และธนาคารปู ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Wed, 10/06/2015 - 16:24

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น และธนาคารปู ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งการเยี่ยมชมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 5
ในการนี้ รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมชม best practice ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย 
สำหรับสถานที่แรกคือ โรงสีแดงนั้น เป็นการบรรยายถึงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ระหว่าง ดร.จเร สุวรรณชาต หัวหน้าหน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มทร.ศรีวิชัย และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมทั้งนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโรงสีแดง ก่อนจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกัน
จากนั้นเวลา 10.45 น. ได้นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมธนาคารปู ของกลุ่มประมงพื้นบ้านทรัพย์อนันต์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ มทร.ศรีวิชัย ได้ให้การบริการทางวิชาการในการเพาะฟักลูกปูแก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน ก่อนที่จะสิ้นสุดกำหนดการด้วยการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน.

ข่าวน่าสนใจ

มทร. ศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย

Fri, 05/06/2015 - 14:21

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสมโภชและเบิกเนตรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปฏิมาธรรมลักษณ์ราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ครบ 60 ปี โดยมีผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน ดูประมวลภาพเพิ่ม คลิก

ข่าวน่าสนใจ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ไทย-เยอรมัน

Thu, 02/04/2015 - 10:59

      คณะผู้บริหารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ นายรอล์ฟ ชูลเซ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เข้าร่วมสัมนาเชิงปฎิบัติการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับประเทศเยอรมันเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวน่าสนใจ

ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท

Sat, 21/03/2015 - 23:20

     ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาชนบท โครงการด้านบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการก่อสร้างอาคารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ได้ดำเนินการสร้างมาแล้วกว่า 21 อาคาร หลายพื้นที่ในเขตภาคใต้ โดยมีนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในทุก ๆ กระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ กระบวนการสำรวจพื้นที่ การเขียนแปลน การก่อสร้าง การประกอบอาหารภายในค่าย รวมถึงการบริหารจัดการภายในค่ายและจะมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษากลับมาช่วยน้อง ๆ ทุกปี ภารกิจครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านทรายแก้ว ตำบล เกาะลิบง อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง มัสยิดบ้านทรายแก้วเดิมเป็นบาลาย (ที่สอนเรียนและปฎิบัติละหมาด) ซึ่งนำความปิติยินดีแก่ชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมาก

ข่าวน่าสนใจ

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: ทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและศึกษาดูโครงการพระราชดำริ

Sat, 21/03/2015 - 23:16

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและศึกษาดูโครงการพระราชดำริ” โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญพระชมมายุยิ่งยืนนาน ณ โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้มีการทัศนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ โครงการพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชดำริให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถน้อมนำพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิตและบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างถูกต้อง

ข่าวน่าสนใจ

นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

Sat, 21/03/2015 - 11:39

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการราชมงคลสานฝันสุ่ชุมชนเดินรอยยิ้ม สร้างอาคารห้องสมุด ที่โรงเรียนวัดโดน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวน่าสนใจ

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS