Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 8 min ago

นศ.มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติปลอดสารพิษ

Mon, 21/06/2021 - 14:51

นางสาวจริญญา มีมุสิทธิ์ นางสาวศิริวรรณ ชูช่วย นายนายจิระพงศ์ แก้วเจริญ และ นายเกษมสิทธิ์ ตั้งจรัสสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารขนาดเล็กจากใบไผ่ โดยมี ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา หลักการทำงานของเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหาร สามารถขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารขนาดเล็ก โดยใช้จากวัสดุธรรมชาติ ในการออกแบบกลไกการทำงานของเครื่อง หลักการทำงานจะใช้แม่พิมพ์อลูมิเนียมในการอัดใบไม้ใบหูกวางและใบสักให้มีลักษณะเป็นรูปจานและถ้วยโดยใช้ฮีตเตอร์แผ่นให้ความร้อนโดยตรงกับแม่พิมพ์และสามารถปรับระดับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี และใช้แรงกดจากแม่แรงเมื่อฮีตเตอร์ให้ความร้อนกับแม่พิมพ์จนถึงอุณหภูมิที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้จากนั้นทำการกดแม่พิมพ์เพื่อทำการขึ้นรูปถ้วยและจานให้มีลักษณะตามต้องการ ข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ สามารถอัดขึ้นรูปครั้งเดียวได้ภาชนะสองรูปแบบ คือ ภาชนะแบบกลม และภาชนะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของแม่พิมพ์ได้ โดยการตัดแต่งใบไม้ให้ได้ขนาดของแม่พิมพ์ ตามความต้องการ กำลังการผลิตเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบไม้จะเท่ากับ 11 ชิ้นต่อชั่วโมง 77 ชิ้นต่อวัน หรือประมาณ 80 ชิ้นต่อวัน เครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารภาชนะบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติปลอดสารพิษ เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดป่าเรียน ชุมชนพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดป่าเรียน ชุมชนพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โครงการยุวชนอาสา (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สนับสนุนงบประมาณโดยกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครื่องดังกล่าวได้ดำเนินการนำไปใช้งานจริง และถือว่าภาชนะที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำไปมอบให้กับชุมชนพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้นำไปใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีภาชนะบรรจุอาหารจากใบไผ่ ใบสัก ใบหูกวาง หรือใบไม้อีกหลากหลายชนิด ไปใช้ในตลาด (หลาดป่าเรียน) นับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และยังสามารถลดรายจ่ายในการซื้อภาชนะต่างๆ ให้กับชุมชน สร้างรายได้ สร้างความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว และยังสามารถนำไปต่อยอดในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้อีกด้วย

กิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้า ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

Mon, 21/06/2021 - 14:43

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการวิจัยการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ พร้อมด้วย ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมด้วยศูนย์เรียนรู้ปูม้าตรัง ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านปากคลอง และเครือข่ายธนาคารปูม้าชุมชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้าเพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนระดับอำเภอ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้ปูม้าตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) This research and innovation activity is funded by National Research Council of Thailand (NRCT) ซึ่งในกิจกรรมได้มีการปล่อย พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปูม้า รวมถึงลูกปูม้าระยะโซเอี้ย (Zoea) จำนวน 10,000,000 ตัว คิดเป็นอัตรารอดตาย 10,000 ตัว คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 200,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการขยายผลธนาคารปูม้า โดยการนำแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาทำการเพาะฟักเป็นตัวอ่อนแล้วทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยได้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปูม้าภายใต้ มาตรการ 5 ม. 1.ไม่จับ 2.ไม่ซื้อ 3.ไม่กิน 4.ไม่ขาย(ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง และปูม้าขนาดเล็ก  5.ไม่ใช้(เครื่องมือที่ผิดกฎหมายลอบปูและอวนปู ขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า 2.5นิ้ว) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รับรู้ ตระหนัก อนุรักษ์ปูม้า สร้างมูลค่า และสร้างความยั่งยืน

 

ผอ.โรงพยาบาลสิเกา นำทีมพยาบาล ตรวจสอบความเรียบร้อย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 มทร.ศรีวิชัย ตรัง

Tue, 15/06/2021 - 14:56

วันนี้ 15 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 10.30 น.นายแพทย์วัชรนันท์ ถิ่นนัยธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกา นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เร่งตรวจสอบการเตรียม พื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของจังหวัดตรัง ณ อาคารห้องประชุมปัญญานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ร่วมพูดคุยแนะนำสถานที่ หลังจากที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อรองรับผู้ป่วยCOVID- 19 โดยมีจำนวนเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 183 เตียง และระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิด ห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หมอและพยาบาล รวมถึงส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานได้รับผลกระจากการดำเนินการ ดังกล่าว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งมอบ โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองฯ

Tue, 15/06/2021 - 13:58

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งมอบ โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา วันนี้(15 มิ.ย.64) ผศ.ดร.ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ (หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3) และผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ร่วมส่งมอบโครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นผู้รับมอบโครงการฯ และ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้อำนวยการแผนวิจัย) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เป็นเมืองที่มีการใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน ภายใต้เมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่เทศบาลนครสงขลา

มทร.ศรีวิชัย เสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้างรายได้ ส่งมอบ ตู้เพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ  8 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา

Tue, 15/06/2021 - 13:41

 

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการเสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริม    การเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ด้วย “ตู้เพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี มากอ้น วิทยาลัยรัตภูมิ ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์รัสมนต์ ยุระพันธุ์ คณะบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมกันนำเทคโนโลยีด้านสมาร์ทฟาร์มเข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีนางศิริมา บางัสสาเร๊ะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวโสมฤทัย อินทมะโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมด้วย

ตู้เพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ  เป็นโรงเรือนมีขนาด100*60*150 เมตร ทำด้วยเหล็กคาวาไนขอบอลูมิเนียม มีพลาสติกันกัน UV คลุมตู้ ภายในตู้มีทั้งหมด 3 ชั้นมีตะแกรงสำหรับวางก้อนเห็ดของแต่ละชั้น มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นมีพัดลมระบายอากาศ มีฟ๊อกซี่จำนวน 2 หัวต่อชั้นสำหรับรดน้ำและใช้ในการควบคุมความชื้นภายในตู้ สำหรับการควบคุมการทำงานของตู้ มีชุดควบคุมสามารถตั้งค่าได้ 4 ค่า ดังต่อไปนี้  อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด พัดลมระบายอากาศทำงาน   ความชื้นภายในตู้   เวลาในการตรวจสอบเงื่อนไขของความชื้นเพื่อสั่งให้ฟ๊อกซี่ทำงาน  และตั้งเวลาในการทำงานของฟ๊อกซี่ ตู้เพาะเห็ดช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง20% และเพิ่มผลผลิตได้ถึง 30%

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการส่งมอบและถ่ายทอดนวัตกรรมตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติจำนวน 8 อำเภอ ดังนี้ 1.กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม 3. วิสาหกิจชุมชน STP แปรรูปเห็ดบ้านท่าหรั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง 4. ศพก.ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ 5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานบ้านนาสีทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ  6. กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา 7. กลุ่มปลูกผักตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ และ 8. กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอสงขลา

โดยการส่งมอบและการถ่ายทอดนวัตกรรมตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติในครั้งนี้ ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 20% ลดรายจ่าย มีผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ได้ราคาดี เป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี


มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ อบจ.ตรัง ปล่อยลูกปูม้า 30 ล้านตัว

Tue, 15/06/2021 - 13:33

 

โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย" เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ ระยะที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อดำเนินโครงการวิจัย โดยใช้หน่วยงานบูรณาการและความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน

นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะ และชาวบ้านตำบลสุโสะ ร่วมใจปล่อยลูกปูม้า 30 ล้านตัวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศน์คลองสุโสะ ที่คลองสุโสะ หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูม้าจำนวน 30 ล้านตัว ตามโครงการขยายผลธนาคารปูม้า “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยมี นายจารึก ทองหนัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายละมุน สงบดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสมคิด รองเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน นายประสิทธิ์ โสะหาบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสุโสะ และชาวบ้าน ตำบลสุโสะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าเทียบเรือควนโต๊ะสัน หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศน์นคลองสุโสะ โดยได้รับลูก ปูม้าจากชาวประมงพื้นบ้านที่นำมาบริจาคให้กับธนาคารปูม้าตำบลสุโสะ เพื่อฟักลูกปูนำปล่อยสู่ธรรมชาติ ส่วนอุปกรณ์ในการดูแลพ่อแม่พันธุ์ปูได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 สำหรับโครงการปล่อยสัตว์น้ำในคลองสุโสะดำเนินการเป็นประจำทั้งปลา กุ้ง ปู "คลองสุโสะ" ถือเป็นหม้อข้าวของคนในอำเภอปะเหลียนทั้งหมด ชาวบ้านในพื้นที่ต่างช่วยกันดูแลรักษาป่าโกงกาง และระบบนิเวศน์ เพื่อความสมบูรณ์ของท้องทะเลให้ชาวบ้านทำมาหากินได้จนถึงรุ่นลูกหลาน ทั้งนี้ ชาวบ้านได้พัฒนาชุมชนคลองสุโสะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์และการอาชีพ ในนามวิสาหกิจชุมชนล่องแพ คลองหวายดน มีบริการล่องแพ ชมระบบนิเวศป่าชายเลนคลองสุโสะ-หวายดน วิถีชีวิตชาวประมง จิบชาขลู่ ดูนก ตกปลา ดำหาสาหร่ายพวงองุ่นที่มีในลำคลองตามธรรมชาติ และรับประทานอาหารพื้นบ้านบนแพจากวัตถุดิบธรรมชาติในลำคลองสุโสะ เช่น เมนูยำหอยสันขวาน ยำสาหร่ายพวงองุ่น

มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Tue, 15/06/2021 - 13:31

วันที่ 9 มิ.ย. 2564 ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติการแทนคณบดีฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกัน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเพื่อการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเครื่องจักรกลเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร หรือโครงการอื่น ๆ พิธีลงนาม MOA ครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19


มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รับมือสถานการณ์ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสงขลา

Tue, 15/06/2021 - 13:29

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รับมือสถานการณ์ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 รองศาตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ตู้อบฆ่าเชื้อ สำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง จากโครงการการพัฒนานวัตกรรมสิ่งสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง และหัตถการทางเดินหายใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 ชิ้น โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส นายศราวินทร์ สาครินทร์ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณพัฒนี แก้วนาวีเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งนี้การส่งมอบอุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา คัดกรองผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE หน้ากากอนามัยได้นำกลับมาใช้ใหม่ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยมทร.ศรีวิชัย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำนวัตกรรมไปใช้ พัฒนาให้เกิดประโยชน์

Tue, 15/06/2021 - 13:22

มทร.ศรีวิชัย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำนวัตกรรมไปใช้ พัฒนาให้เกิดประโยชน์

มทร.ศรีวิชัย  จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Smart Farming ชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง ภายใต้ แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area -based Innovation for Community)      ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขภาพควนลัง  ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียจติจาก อาจารย์วรสันต์  โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

อาจารย์สภาพร ขุนเพชร ผู้ช่วยอธิการบดี   ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   คุณธนัธิดา  แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  มากอ้น อาจารย์วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คุณไอลดา นวลศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองควนลัง  และคุณประดับ นวลบุญ เจ้าของแปลงผักเกษตรสุขภาพควนลัง

โดย มทร.ศรีวิชัย ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Smart Farming และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรือนต้นแบบในการควบคุมแปลงเพาะปลูกผักอินทรีย์ ด้วยระบบ IOT ซึ่งระบบ IOT จะสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาการเพาะปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและรองรับกับตลาดผักอินทรีย์ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตสามารถพัฒนาต่อยอดระบบ IOT ให้มีประสิทธิภาพและขยายผลไปสู่กระเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆต่อไป
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Fri, 04/06/2021 - 15:56

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลา

Fri, 04/06/2021 - 15:24

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19 วันนี้(4 มิถุนายน 2564) รองศาตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ตู้อบฆ่าเชื้อ สำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE อุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง จากโครงการการพัฒนานวัตกรรมสิ่งสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง และหัตถการทางเดินหายใจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 ชิ้น โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส นายศราวินทร์ สาครินทร์ และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คุณพัฒนี แก้วนาวีเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้การส่งมอบอุปกรณ์ทางแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา คัดกรองผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE หน้ากากอนามัยได้นำกลับมาใช้ใหม่ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ” ประจำปี 2564

Fri, 09/04/2021 - 09:55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ” ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ และเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก

Wed, 07/04/2021 - 15:02

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020" ภายใต้โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมือวันที่ 5 เมษายน 2564 พิธีเปิดโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และกล่าวเปิดโครงการ โดยในเวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม ได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่   คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์   คุณเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง)  คุณปฏิวัติ     อินแปลง การเลี้ยงโคแบบผูกคอยืนโรงคุณวิรัตน์ เกื้อกูล จากเลี้ยงแพะ สู่ TMR โคนม โดยมี ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.สมคิด ชัยเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. กิจกรรมการหาความต้องการโภชนะโคเนื้อ โดยใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการคำนวณสูตรอาหารโค ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ เป็นวิทยากร นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีในส่วนของนิทรรศการจากบริษัทที่สนับสนุนการจัดงานฯ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน ให้ความร่วมมือจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้และสาระดี ๆ กลับบ้านกันอีกด้วย  และในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ข้น และ TMR ในโคเล็ก โครุ่น โดยการใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ วิทยากร โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์ม และชมการสาธิตการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว (ผสมด้วยมือ/เครื่อง TMR) ณ ฟาร์มโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มนที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดให้บริการแล้ว

Wed, 07/04/2021 - 14:47

 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ พิกัดตั้งอยู่ติดกับ 7-11 สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เป็นสาขาของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตให้เพียงพอ และสามารถเป็นแหล่งฝึกทักษะของหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.30 น.   Facebook : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  โทรศัพท์ : 075-421121

 


นักวิชาการศึกษา มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบฯ

Mon, 05/04/2021 - 11:28

เมื่อวันเสาร์ที่๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ หม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ได้สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและศิลปวัฒนธรรม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

Thu, 18/03/2021 - 09:01
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคใต้) ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563.

(ลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ)

https://drive.google.com/.../1u9hnaojpwGsFtKW1DD7qMjFQVE6...

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Fri, 12/03/2021 - 10:49

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Thu, 04/03/2021 - 14:33

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     รางวัล GOLD AWARD นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ นายชันวัฒน์ ประดิษฐ์ และ นายประเสริฐ นนทกาญจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  ผลงานเรื่อง ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่งจีพีเอส


ประชุมหารือ และเตรียมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และ MoA ร่วมกับบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล

Thu, 04/03/2021 - 14:30

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คุณพิชามญชุ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือ และเตรียมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และ MoA ร่วมกับบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล จำกัดในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลกระท่อม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร ๓ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

รับพระบรมราชโองการ แต่ตั้งนายกสภา มทร.ศรีวิชัย

Thu, 25/02/2021 - 11:07

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวตเป็น เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งเเต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เเละที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1803 8/2562 ลงวันที่ 27 กันยยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย เเละสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS