Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาเทคโนโลยีปิโตเลียม  คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อสาขาเทคโนโลยีปิโตเลียม     Bachelor of Technology (Petroleum  Technology)

ที่ตั้ง

คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (Rajamangala University of Technology Srivijaya)

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7100  โทรสาร 0-7431-7123

ประวัติความเป็นมา

-ปี พ.ศ.2558  ได้เริ่มการก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่มีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานในวิชาชีพพร้อมสู่นานาชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธำรงรักษาขนธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2)  มีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพได้

3)  สามารถบูรณาการหลักการของทฤษฎี และทักษะที่เกิดจากการปฎิบัติเพื่อนำมาทำงานในการวิเคราะห์ปัญหา ประเมิณทางเลือก แก้ไขปัญหา มีทักษะชีวิต รวมถึงตระหนักถึงผลกระทบของการตัดสินใจ

4)  สามารถปฎิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม

5)  มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสามารถใช้ศัพท์เทคนิคในการสื่อสาร รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือมัธยมตอนปลาย (ม.6) แผนการ        เรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ

2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวอชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาปิโตรเคมี            สาขาวิชาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ หรือเทียบเท่าโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของคณะ

3)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ตึก 62)

- ห้องปฏิบัติการช่างพื้นฐาน

  

 

 

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS