Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 16 min 18 sec ago

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ” ประจำปี 2564

Fri, 09/04/2021 - 09:55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ” ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ และเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก

Wed, 07/04/2021 - 15:02

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "การจัดการโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมและการประกอบสูตรอาหารอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Thai Dairy 2020" ภายใต้โครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพโคเนื้อในเขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

เมือวันที่ 5 เมษายน 2564 พิธีเปิดโดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา และกล่าวเปิดโครงการ โดยในเวลา 09.00 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาและการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพพรีเมียม ได้รับเกียรติจากวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่   คุณอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์   คุณเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง)  คุณปฏิวัติ     อินแปลง การเลี้ยงโคแบบผูกคอยืนโรงคุณวิรัตน์ เกื้อกูล จากเลี้ยงแพะ สู่ TMR โคนม โดยมี ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.สมคิด ชัยเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. กิจกรรมการหาความต้องการโภชนะโคเนื้อ โดยใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการคำนวณสูตรอาหารโค ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ เป็นวิทยากร นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีในส่วนของนิทรรศการจากบริษัทที่สนับสนุนการจัดงานฯ และบริษัทที่เข้าร่วมงาน ให้ความร่วมมือจัดนิทรรศการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้และสาระดี ๆ กลับบ้านกันอีกด้วย  และในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการฝึกปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ข้น และ TMR ในโคเล็ก โครุ่น โดยการใช้โปรแกรม Thai Dairy 2020 ที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ วิทยากร โดย ศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์ม และชมการสาธิตการผสมอาหาร TMR ฟางข้าว (ผสมด้วยมือ/เครื่อง TMR) ณ ฟาร์มโคเนื้อ คณะเกษตรศาสตร์ มนที่ทุ่งใหญ่ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดให้บริการแล้ว

Wed, 07/04/2021 - 14:47

 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ไสใหญ่ พิกัดตั้งอยู่ติดกับ 7-11 สาขา มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ เป็นสาขาของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตให้เพียงพอ และสามารถเป็นแหล่งฝึกทักษะของหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.30 น.   Facebook : โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  โทรศัพท์ : 075-421121

 


นักวิชาการศึกษา มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบฯ

Mon, 05/04/2021 - 11:28

เมื่อวันเสาร์ที่๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้ารับรางวัลสุวรรณหงส์ทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาบุคคลต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ หม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประธานในพิธี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ได้สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและศิลปวัฒนธรรม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

Thu, 18/03/2021 - 09:01
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคใต้) ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563.

(ลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ)

https://drive.google.com/.../1u9hnaojpwGsFtKW1DD7qMjFQVE6...

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Fri, 12/03/2021 - 10:49

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Thu, 04/03/2021 - 14:33

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยและการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     รางวัล GOLD AWARD นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ นายชันวัฒน์ ประดิษฐ์ และ นายประเสริฐ นนทกาญจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  ผลงานเรื่อง ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่งจีพีเอส


ประชุมหารือ และเตรียมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และ MoA ร่วมกับบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล

Thu, 04/03/2021 - 14:30

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คุณพิชามญชุ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือ และเตรียมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และ MoA ร่วมกับบริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล จำกัดในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลกระท่อม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร ๓ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

รับพระบรมราชโองการ แต่ตั้งนายกสภา มทร.ศรีวิชัย

Thu, 25/02/2021 - 11:07

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวตเป็น เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งเเต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เเละที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1803 8/2562 ลงวันที่ 27 กันยยายน 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย เเละสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม

Wed, 24/02/2021 - 13:30

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรมกิจกรรมย่อยที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สู่จิตกรรม Street Art ณ ชุมชนแหลมสน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ดำจุติ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการออกแบบภาพวาด ลงพื้นที่เพื่อจัดทำ Street Art ภายในชุมชน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา

Mon, 22/02/2021 - 15:57

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา  โดยมี นายนภัทร ภัทรเดชากูล  ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย และศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

Wed, 17/02/2021 - 19:46

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำทีมนักวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะกรรมการฯ และลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว บ้านเนินหนองหงษ์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร เป็นความร่วมมือจากทีมนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาวิธีการเลี้ยงปูขาวให้มีคุณภาพที่ดี และสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมลงพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปด้วยกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Wed, 17/02/2021 - 19:43

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน

2. โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 21 หน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)

Tue, 16/02/2021 - 09:46

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ประชุมร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) โดยมีนายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตใต้ นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตใต้ นายพงศกร ชูแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย นายวัชรินทร์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ นายยงยุทธ์ จันทร์ศิริ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงข่าย นายพนม อิสระทะ ผู้จัดการส่วนสำนักงานบริการลูกค้าหาดใหญ่ และนายวรกิจ ปานนุกูล วิศวกร 7 ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาพข่าว : โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ร่วมแสดงมุทิตาจิตและถวายโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ. 2564 แด่เจ้าคณะอำเภอสทิงพระและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

Tue, 09/02/2021 - 13:38

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และบุคลากรคณะครุศาสตร์ฯ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและถวายโล่รางวัลบุคคลที่มีผลงานหรือมีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 แด่ พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอสทิงพระและเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

คณะวิศวะ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวน ชุมชน จ.ยะลา

Tue, 09/02/2021 - 10:39

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกลด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องตรวจควบคุมด้วยระบบอนุมัติภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้การส่งมอบผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนที่สวนพ่อนำ จินดารัตน์ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กลุ่มดูแลเด็กกำพร้าและยากจน ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กลุ่มสตรีบ้านปีแยะ ตำบลบือมัง อำเภอรามัญ จังหวัดยะลาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลตาชีอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการใช้งานเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน รวมไปถึงแนวทางการซ่อมบำรุง โดยมีผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ และนายจรัญ ธรรมใจ นักวิจัยโครงการฯร่วมเป็นวิทยากรภายในงานอีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายนำงานวิจัยสู่ชุมชนศูนย์เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประชุมหารือการปรับปรุงสถานที่และระบบภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Tue, 09/02/2021 - 10:09

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่และระบบภูมิทัศน์ ภายในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree) เรื่อง "มหัศจรรย์น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพ" แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Wed, 03/02/2021 - 14:39

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้างานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล อ.ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ อ.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree) เรื่อง "มหัศจรรย์น้ำธัญพืชเพื่อสุขภาพ" แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ให้กลุ่มชุมชนได้นำไปสานต่อในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตพิธีลงนามบันทึกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ 

Wed, 03/02/2021 - 14:33

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมด้วย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับ คุณชัยพิภัทร​ รัตนบุรี​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง และ คุณเกรียงศักดิ์ คำแหง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ นาไม้ไผ่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และที่ปรึกษาในเชิงบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและเป็นพื้นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการระดับชุมชน และระดับภูมิภาค และเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษนาไม้ไผ่  ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Wed, 03/02/2021 - 14:06

ส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อ สู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งมอบ ประกอบด้วย 1. เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 เครื่อง 2. ตู้ฆ่าเชื้อ UV สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง 3. ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติสำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน 10 เครื่อง 4. โคมหลอดยูวีซี (UVC) ฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่โดยปรับตั้งเวลาเปิด - ปิด ผ่านระบบ Application จำนวน 9 เครื่อง 5. อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับพกพา จำนวน 23 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 54 เครื่อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้ 1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน 2. โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 21 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS