Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home

Feed aggregator

มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ ๖ เดือนภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ ๖ เดือนภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนใน เขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกัปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

กลุ่มงานวิจัย: นวัตกรรมด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

 • การพัฒนากระบวนการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ของชุมชนตำบลท่าข้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียว. โดย ผศ.นพดล โพชกำเนิด
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากขยะชุมชนตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา สู่วัสดุก่อสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตย์โดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากเชือกกล้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐนรากของชุมชนในจังหวัดสงขลาโดย อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
 • การวิจัยและพัฒนาผ้าทอเกาะยอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์
 • การวิจัยและพัฒนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง

กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

 • การวิจัยเพื่อยกระดับความสมารถในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิ่งหนคร จังหวัดสงขลาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IOTโดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง
 • การวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับสำหรับสำรวและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาโดย อาจารย์สุภาวดี มากอัน
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จกตาลโตนดของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี

กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร

 • การวิจัยและพัฒนผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนเหลือจากการแปรรูปมะม่วงเบาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขันกลุ่มแม่บ้านกษตรกรบ้านนาออก ตำบลสหิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ เกิดเนตร
 • การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่จากมันสำปะหลังของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย ตำบลท่ข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดย นางจินตนา เจริญเนตรกุล

กลุ่มวิจัย: นวัตกรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไก่ดำบ้านเขาหลักจังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ดร.ณปภัช ป่วยชูหนู
 • การจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวพื้นเมืองตรังในพื้นที่ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  โดย ดร.สุดนัย เครือหลี

แนะแนว แนะนำ หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนในระดับ ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่คณะ และมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวกว่า 100 คน โดยมีนักเรียนได้มีการสมัครเรียนที่ มทร.ศรีวิชัย รอบโควต้า และนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ และ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์สถานที่ประวัติศาสตร์ตามรอยพระเจ้าหลวง ในจังหวัดสงขลา จัดขึ้น ณ ห้อง 63502 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีนายพิษณุ อนุชาญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาภัทร อนุชาญ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ

ภาพข่าว โดย นักประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
มทร.ศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่คณะ และมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวกว่า 70 คน 

ภาพข่าว นักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย


กิจกรรมติว O-net ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมิทราชูทิศทักษิณ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมติว O-net ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติวเป็นจำนวนมาก ภาพข่าวโดย นักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์มทร. ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย นำโดยดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับต้อนรับจากนายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และคณะ

มทร.ศรีวิชัย และ บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัดลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


         คุณทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คุณปราโมทย์ โกมลมาลย์ ตำแหน่ง Key account education บริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด คุณกฤษนัย อินพรม กรรมการบริหาร บริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและชัยวุฒิ บุญหาญ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร   สำหรับการ MOU ในครั้งนี้ เพื่อให้ มทร.ศรีวิชัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ KUKA  และเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตอุตสาหกรรมของภาคใต้ เพื่อรองรับนักศึกษาตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) รวมถึง มทร.ศรีวิชัย และบริษัท สามารถใช้อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY - RUTS) รองรับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้สถานที่ของ มทร.ศรีวิชัย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (KUKA ACADEMY - RUTS) สำหรับการผลิตครูอาชีวศึกษาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคใต้  นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชมห้องปฏิบัติงานของนักศึกษาและทัศนียภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี

           

 

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมออกบู๊ธ ปชส. หลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมออกบู๊ธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ภายในกิจกรรมได้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักศึกษาด้านการพูด การร้องเพลงเล่นดนตรี เพื่อเป็นการสร้างสีสัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนุกเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล บริการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองภายใต้การควบคุมดูแลของ งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ทะเลน้อย โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัตน์ คำแป้น นายเสกสรรค์ ธัญญาลักษณ์และนางสาวราตรี แมรอ ได้ร่วมออกพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ทะเลน้อย โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี น.สพ.โฆษิต อารีกิจ น.สพ.จตุรพัตน์ คำแป้น นายเสกสรรค์ ธัญญาลักษณ์และนางสาวราตรี แมรอ ได้ร่วมออกพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ประชุมหารือร่วมกันการทำข้อตกลงกับ บริษัทสยามมิชลินประชุมหารือร่วมกันการทำข้อตกลงกับ บริษัทสยามมิชลิน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ร่วมต้อนรับคุณครรชิต จิรธนเสถียร ผู้อำนวยการ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด พร้อมด้วยคุณถาวร นุ้ยสุด ผู้จัดการฝึกอบรม เข้าประชุมหารือร่วมกันการทำข้อตกลงกับ บริษัทสยามมิชลิน เพื่อนฃหาแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการการจัดทำหลักสูตรและจัดส่งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการเพื่อให้มีความชำนาญในการฝึกทักษะวิชาชีพ ในการออกไปทำงานในอนาคต ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดีแนะแนว มทร.ศรีวิชัย เดินสายเชิงรุก อุดมศึกษาพาณิชยการฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว มทร.ศรีวิชัยลงพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะแนวและส่งมอบความรู้เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ โดยมีน้องๆนักเรียน เข้าสอบรอบโควต้าที่ มทร.ศรีวิชัย เป็นจำนวนมาก และน้องๆยังมีความสนใจจะมาสมัครสอบอีกในรอบต่อไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการคณะบริหารธุรกิจ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย มอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ. นครศรีธรรมราช โดยมี บุคลากร และสโมสรนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้มทร.ศรีวิชัย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร  วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย จะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สืบไป ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 
สวท นำทีม จัดบู๊ธ แนะแนว ร.ร มหาวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะต่างๆ ร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการงานเปิดบ้าน สานฝัน วันแนะแนว โรงเรียนมหาวชิราวุธ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่ทางคณะเปิดสอน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


โครงการวิจัยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะโครงการวิจัยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน สนับสนุนทุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ส่งเสริมและขยายผลให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ใช้ได้จริงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลไม้กวนชุมชน สร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตพร้อมนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาทักษะทางอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่ง “นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -  2 ธันวาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนและสร้างสื่อการเรียนการสอนภาพวาดระบายสีฝาผนัง และจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆอย่างสนุกสนาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง  บ้านเกาะลิเป๊ะ ตำบลบ้านเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อเร็วๆนี้ 

 


มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “เชื่อมโยงการรับเข้าศึกษาต่อกับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564”

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “เชื่อมโยงการรับเข้าศึกษาต่อกับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564” ณ บางพัฒน์โฮมสเตย์ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ“เชื่อมโยงการรับเข้าศึกษาต่อกับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564”   ณ บางพัฒน์โฮมสเตย์ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางเมธาพร หิรัญวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงาน โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ดำเนินโครงการ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีครูแนะแนวจากกลุ่มเครือข่ายในจังหวัด ภูเก็ต และจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ทำความรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูแนะแนว และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังต่อไป และในโอกาสเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยังเกาะปันหยี และตลาดต้องชม ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์ ในโอกาสนี้ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัย นำโดย นางเมธาพร หิรัญวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ชุดเครื่องพ่นสำหรับฉีดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัส COVID -19 และสเปรย์ แอลกอฮอล์ แบบพกพา เพื่อเป็นการขอบคุณในการดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนการเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการ ให้กับบ้านบางพัฒน์ โดยมีนายสุธิพงษ์ สังหลัง ผู้ใหญ่บ้านบางพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการใช้งานต่อไป
ภาพ/เรียบเรียง แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการทั่วไป ทมร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมกับสมาคมคนพิการสงขลาจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ  บูรณาการความร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาในการผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ   โดยมี นายวรณัฎฐ์   หนูรอต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส  อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย     นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารจังหวัดสงขลา  และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการร่วมกัน 15 หน่วยงาน  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน (Smile Service For All Songkhla) กองทุนสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โดยมีการเยี่ยมชมศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน  ชมการสาธิตผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน

โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา (นำร่อง) เป็นการผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมาตรฐาน เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในพื้นที่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา  ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง และเท่าเทียม  แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อและรอคิวในการจัดส่งกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัวซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย  สามารถที่จะช่วยป้องกันและลดความพิการ  ลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง  ลดภาระในการดูแลของครอบครัวและสังคมได้  ตลอดจนลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการจัดซื้อสามารถซ่อมบำรุงได้เองเนื่องจากผลิตและใช้เองในจังหวัด ลดกายอุปกรณ์ที่เป็นเศษขยะในพื้นที่  และสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย    

ศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะติดต่อขอรับบริการ สามารถติดต่อได้ที่นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา หรือศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน   เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ต่อไป


ระดมความคิดในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันระดมความคิดในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

(ด้านการท่องเที่ยว) บรรยายให้ความรู้โดยศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

(ด้านเกษตรอัจฉริยะ) บรรยายให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร

(ด้านการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมสู่เมืองสร้างสรรค์) บรรยายให้ความรู้โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร

ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมกับการหารายได้"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมกับการหารายได้" โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช   บรรยายการคิดค้นตการหารายได้  จากการทำการตลาดในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน วีธีการสอน  ซึ่งความต้องการตลาดเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ การต่อยอดจากการเรียนการสอน   วิชาการ งานวิจัยการร่วมมือกับบริษัทเอกชน  การบริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยการนำนวัตกรรมด้านต่างๆนำมาใช้

พื้นที่สงขลา :   โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเมืองสงขลาน่าอยู่  1.นวัตกรรมเพื่อสื่งแวดล้อม 2.  นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว / ท่องเที่ยวชุมชน 3 .นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ/ผู้สูงอายุ 4.นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย 5.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม 1.นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ามังคุด  2.นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์เกษตร 3.นวัตกรรมเพื่อสืบสานอาชีพพระราขทาน : การเลี้ยงโคนม 4. นวัตกรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

พื้นที่ตรัง : โครงการขับเคลื่อนเสรษฐกิจและสังคมภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนวัตกรรม 1.การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2.นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 3.นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มสักยภาพกาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง   โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารวมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS