Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home

Feed aggregator

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรตบัตรและของที่ระลึกให้กับนายรัฐพัฒน์ วงพระจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูยิสสู . ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัยการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง และคณะกรรมการ ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาและต่อยอด การขยายผลิตภัณฑ์จากโคนม และการนำวิชาการมาพัฒนาการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมนมโค อีกทั้งด้านการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น สร้างแผนการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่าย การขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุงร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัยการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง และคณะกรรมการ ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาและต่อยอด การขยายผลิตภัณฑ์จากโคนม และการนำวิชาการมาพัฒนาการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมนมโค อีกทั้งด้านการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น สร้างแผนการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่าย การขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง


กิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อโชว์ฝีมือการทำอาหารโปรดของคณะผู้บริหารแต่ละท่าน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมโชว์การทำเมนูอาหารในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อโชว์ฝีมือการทำอาหารโปรดของคณะผู้บริหารแต่ละท่าน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมโชว์การทำเมนูอาหารในครั้งนี้ด้วย
Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีร​ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”
โดย​ได้รับ​เกียรติ​จาก​ศาสตรา​จารย์​สุ​วัจน์​ ธัญ​รส​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการ​และ​ให้​เกียรติ​มอบประกาศนียบัตร​บริษัท​ผู้เข้าร่วม​จัดบูท​นิทรรศการ​และการแข่งขันทักษะ​วิชาการ​ประเภท​ต่าง​ ๆ 

Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีร​ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563 Open House 2020 The Exhibition “Smart Digital Education for All”
โดย​ได้รับ​เกียรติ​จาก​ศาสตรา​จารย์​สุ​วัจน์​ ธัญ​รส​ อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการ​และ​ให้​เกียรติ​มอบประกาศนียบัตร​บริษัท​ผู้เข้าร่วม​จัดบูท​นิทรรศการ​และการแข่งขันทักษะ​วิชาการ​ประเภท​ต่าง​ ๆ 

นิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์   ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เตรียมพบกับนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักศึกษาทุกหลักสูตร กิจกรรมการแข่งขันแต่ละหลักสูตร และกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ อีกมากมายภายในงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์   ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เตรียมพบกับนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักศึกษาทุกหลักสูตร กิจกรรมการแข่งขันแต่ละหลักสูตร และกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ อีกมากมายภายในงานOpen House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Open House 2020 Smart Business RUTS

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 2020 Smart Business RUTS เปิดบ้านสู่การเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจเป็นจำนวนมากOpen House 2020 Smart Business RUTS

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 2020 Smart Business RUTS เปิดบ้านสู่การเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจเป็นจำนวนมากนายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก กล่าวชื่นชมและยกย่อง นางสาวอภิญญา​ อาจทอง/ นางสาวกาญจนา​ จำปา /นาง​สาวอาทิตยา​ ฤทธิพงษ์ / นาง​สาวสุธาสินี​ อาภรณ์​ศรี
/นางสาวปิญาภรณ์​ หอยบาง นักศึกษาวิทยาลัย​การโ​ร​ง​แรม​และการ​ท่องเที่ยว​....ที่พบเจอเงินสดจำนวน20,000บาท และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก กล่าวชื่นชมและยกย่อง นางสาวอภิญญา​ อาจทอง/ นางสาวกาญจนา​ จำปา /นาง​สาวอาทิตยา​ ฤทธิพงษ์ / นาง​สาวสุธาสินี​ อาภรณ์​ศรี
/นางสาวปิญาภรณ์​ หอยบาง นักศึกษาวิทยาลัย​การโ​ร​ง​แรม​และการ​ท่องเที่ยว​....ที่พบเจอเงินสดจำนวน20,000บาท และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

ส่งมอบผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมคณะ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดย นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการส่งมอบผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสตูล ในการนี้กิจกรรมการส่งมอบผลงาน และส่งมอบผลงานทั้ง 13 สถานประกอบการ
ในการนนี้ยังได้พูดคุยเสวนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการการยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิจัย
โดย นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ จากพัฒนาการจังหวัดสตูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสตูล

ส่งมอบผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมคณะ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดย นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการส่งมอบผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสตูล ในการนี้กิจกรรมการส่งมอบผลงาน และส่งมอบผลงานทั้ง 13 สถานประกอบการ
ในการนนี้ยังได้พูดคุยเสวนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการการยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิจัย
โดย นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ จากพัฒนาการจังหวัดสตูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสตูล

เปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และจัดสรรพื้นที่สำหรับเป้นแหลงเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งยังไม่เป็นการสร้างเครื่อข่ายธุรกิจที่ก่อให้เกิดวิสาหกิจขนาดย่อมภายในมหาวิทยาลัย และมอบรางวัลการให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

เปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และจัดสรรพื้นที่สำหรับเป้นแหลงเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งยังไม่เป็นการสร้างเครื่อข่ายธุรกิจที่ก่อให้เกิดวิสาหกิจขนาดย่อมภายในมหาวิทยาลัย และมอบรางวัลการให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย เข้าพบแสดงความยินดีท่านอธิการ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry Sulaiman พร้อมด้วย Mr.Rendy Hadiputra Hadi รองกงสุลฝ่ายวัฒนธรรม และMr.Adul Meatam เข้าพบศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิการบดี พร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือและขยายความร่วมมือร่วมกัน ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  Prof.Dr.Suwat Tanyaros, President of Rajamangala University of Technology Srivijaya welcoming the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla and staff. The purpose of the visit is to congratulate Prof.Dr Suwat Tanyaros of his new position as President of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Also, to encourage bilateral collaboration and to strengthen collaboration between RUTS and Indonesian universities.
Cr: กองวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS