Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home

Feed aggregator

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร และภายนอกองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย บุคคลภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 47 ราย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร และสร้างจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี รมต.อว. เป็นประธาน  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง และ ศาสตราจารย์คลีนิคเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอความพร้อมของจังหวัดตรัง ในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มอบหมาย ผอ.สนง.วิทยาเขตตรัง ร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอความพร้อมของจังหวัดตรังในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 (พ.ศ. 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2568) . วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง รับมอบหมายจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความพร้อมของจังหวัดตรังในการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 (พ.ศ. 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2568) ได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนครา บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้เสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ 2568) กับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีจังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ จันทบุรี กระบี่ อุดรธานี ร่วมเสนอตัวในครั้งนี้ด้วย โดยจังหวัดมีความพร้อมเรื่องของสนามแข่งขัน มีสนามกีฬาที่จะรองรับการจัดการแข่งขันทุกชนิดกีฬาภายในพื้นที่จังหวัด ในขณะที่สถานที่พักของนักกีฬา ได้นำเสนอสถานที่พักตามโรงแรมและหอพักของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าว


มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร ผศ. มาโนช ขำเจริญ และ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องผลผลิตหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกร และเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง ต่อ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การแข่งขันการประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ประเพณีวันลอยกระทง 2563

มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยได้จัดการแข่งขันการประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ซึ่งมี ผศ. กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณดาวดล จันทรประทิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอัญญ่า อรรย์ชญา เพชรมณี มิสแกรนด์สงขลา2020 เป็น 1 ในคณะกรรมการการตัดสินนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย สงขลา

กิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง 2563 (ผลการประกวดกระทง)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง 2563 โดยมีการประกวดกระทงภายใต้แนวคิด วิจิตรธารา สร้่างคุณค่าประเพณีไทย โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีความสวยงาม โดยคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ คณะศิลปศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย สงขลา 
ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  ผศ.สุเทพ  ชูกกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชการที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย เนื่องใน วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะครุศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรอยากเป็น You Tuber สำหรับเกษตรออนไลน์ต้องทำไง

ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ได้จัดหลักสูตรอยากเป็น You Tuber สำหรับเกษตรออนไลน์ต้องทำไง จากการคัดเลือกพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดรุ่นที่ 1 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชน องค์กรรัฐบาล และเอกชน เข้าร่วมฝึกทักษะเบื้องต้นด้านการเขียน Content เพื่อเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหว  สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงถ่ายทำชื้นงานลง You Tuber โดยใช้สมาร์ทโฟน ถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ ตลอดจนการใช้ช่อง You Tuber เป็นช่องทางการหารายได้ของเกษตรกรยุคดิจิทัล  ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
เดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ศาสตร์ความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน

 

นศ.คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ลงแขกดำนา เยี่ยมชมสวนสุขภาวะครัวเรือนแบบยั่งยืน และล่องเรือศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ศาสตร์ความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน พื้นที่ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ ที่ทางคณะศิลปศาสตร์และทางชุมชน ตะโหมดมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ชุมชนตะโหมด มีความต้องการให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว   เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการให้บริการของคนในชุมชน และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวนอกจากไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความคิด และทักษะด้านอารมณ์อีกด้วยคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มทร.ศรีวิชัย เตรียม นศ. สู่ นักภาษี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ดร.ลมุล เกยุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักภาษีอากรในระดับปฏิบัติการ (Tax Junior) ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสมาคมผู้สอบบัญชีและภาษีอากรแห่งประเทศไทย มาอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณอาคารเรียน 63,51,04,05 และ 06 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563มทร.ศรีวิชัย เดินหน้าหนุนเกษตรกร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี

ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน เป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายค่าครองชีพในภาคครัวเรือน เป็นการขยายกลุ่มอาชีพให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม ให้ความรู้การกวนผลไม้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์  และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลกระโดตำบลวัด  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
นศ.คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมตกแต่งเรือพระ คว้ารางวัลพระราชทาน ปี2563

นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์  สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดตกแต่ง ประดับเรือพระ    วัดสระเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมเดินประกวดขบวนเรือพระ  วัดสระเกษ  จนสามารถคว้ารางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรือพระ ประเภทอนุรักษ์​ท้องถิ่น และ รางวัลชนะเลิศ  การประกวดขบวนแห่ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีลากพระ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 ในปี 2563 นี้ด้วย


คณะวิศว มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020)  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ มีการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ได้แก่   นายธีรศักดิ์ ทองพรัด นายสุรพัฒน์ อินทโร และนายอภิชาติ สระโร  ระดับเหรียญเงิน นวัตกรรมระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอุณหภูมิต่ำ โดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจกอินฟราเรด  ในหมวดหมู่นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร   นายวาริส ล่าโยด  นายเพิ่มศักดิ์ ฉิวน้อย และนายอนุ ทองสม ระดับเหรียญเงิน นวัตกรรมระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์    ทางทะเล โดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจกและอินฟราเรด ในหมวดหมู่นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม      นายฮัลซัน นพกะ และนายกัณฐวุฒิ พ่วงพี นวัตกรรมระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่แบบระยะไกลแสดงผ่านเว็บไซต์ ในหมวดหมู่นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสะพานเคียน

ระหว่างวันที่​ 2​ -​3ตุลาคม​ 2563 หลักสูตร​สาขาวิชาสถาปัตยกรรม​ คณะสถาปัตย​กรรมศาสตร์​ จัดกิจกรรมจิตอาสา วาดรูปผนังอาคาร​ มีนักศึกษา​หลักสูตร​สาขาวิชาสถาปัตยกรรม​ ชั้นปีที่1 ​ได้เข้าร่วมกิจกรรม​ เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสะพานเคียน ต.สะท้อน อ.นาทวี   จ.สงขลาซึ่งเป็นตำบลที่ได้ทำ  MOU ร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบูรณาการกับรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น ภายใต้แนวความคิด แหล่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์   ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต อ.รอฮานา​ แวดอเลาะ และ   อ.ธนวัฒน์ เลขาพันธ์  โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.พิชิต ศรีมณีและคณะครู รวมถึงชาวบ้านเป็นอย่างดี

โครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 กองบริหารงานบุคคล มทร. ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแลนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาค ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงชุมชนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกันและมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยจะต้องมีการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 กองบริหารงานบุคคล มทร. ศรีวิชัย จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563(ด้วยรักและผูกพัน)  มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 35 คน จากมทร.ศรีวิชัย สงขลา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ศ.ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 
คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ก่อนเดินทางลงพื้นที่มรภ.นครศรีธรรมราช

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ก่อนเดินทางลงพื้นที่มรภ.นครศรีธรรมราช

เช้าวันที่ (26 ก.ย. 63) ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะพร้อมเสิร์ฟเมนูประจำจังหวัดตรัง “หมูย่างเมืองตรัง” และนำเสนอผลงานวิจัยน้องใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นโจทย์หินสำหรับนักวิจัย เรื่อง การพัฒนาเตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับกระบวนการผลิตหมูย่างของชุมชน ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี ผศ. ดร.สุปราณี วุ่นศรี คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.นพดล โพชกำเนิด และ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ เป็นผู้ร่วมวิจัย ณโรมแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

บรรยากาศในห้องอาหารเป็นไปด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจของการรับประทานอาหารเช้า เมืองตรัง เมืองแห่งการรับประทานอาหาร โดยท่านรัฐมนตรี อว. กล่าวว่า หมูย่างเมืองตรัง อร่อยสมคำลำลือ รสชาติกลมกล่อม ได้ทั้งรสเครื่องยาส่วนผสมต่างๆ ที่หลายคนอยากรู้ว่าสูตรนั้นเป็นอย่างไร กลิ่นของความหอมไม้ยางพาราที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการย่างหมูย่างเมืองตรัง ซึ่งต้องใช้เวลาในการย่างกว่า 4 – 5 ชั่วโมง จากนั้นทางคณะรัฐมนตรี อว. ได้เดินทางต่อไปยังพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม“มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนองานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เปิดตัว juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) โมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce สู่สังคม

มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนองานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เปิดตัว juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) โมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce สู่สังคม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน "บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมดุหยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย 5 พื้นที่และมีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ พื้นที่นครศรีธรรมราช (ขนอม) การจัดการท่องเที่ยววเชิงอนุรักษ์นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่ , ไสใหญ่) , พื้นที่สงขลา (การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม , พื้นที่รัตภูมิ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ และพื้นที่ตรัง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง จึงเป็นที่มาของพันธกิจที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินกระบวนการจัดการงานวิจัยโดยได้รับการถ่ายทอดจาก การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ที่เรานำมาใช้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยปี พ.ศ. 2550 – 2559 การพัฒนาไม้ผลและสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการวิจัยปูม้า หอยนางรม ปูแสม สาหร่ายทะเล ปลาสวยงาม และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังสู่ความยั่งยืน พ.ศ.2560 ดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง โครงการลุ่มน้ำปะเหลียน ปี 2 โครงการวิจัยและพัฒนา OTOP ปีพ.ศ.2562 ดำเนินโครงการวิจัย SMAEs อาหารทะเลโครงการวิจัยแผนพัฒนาชายฝั่งอันดามันตอนล่าง และ ปัจจุบันปีพ.ศ.2563 ดำเนินโครงการวิจัย SMAEs อาหารทะเลโครงการวิจัยแผนพัฒนาชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ที่ตอบโจทย์ Smart City ชุมชนนวัตกรรม Local Enterprise Demand Supply Matching
กล่าวคือ ต้นน้ำ คือ กระบวนการหาโจทย์วิจัย ที่มาจากผู้ใช้ประโยชน์ตัวจริง มาจากความต้องการของพื้นที่ กลางน้ำ คือ กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ที่เราใส่แรงลงไปเต็มที่เต็มกระบวนการ ไม่ใช่แค่นักวิจัย เราต้องทำให้เกิดนักจัดการงานวิจัย ปลายน้ำ คือ ผู้ใช้ประโยชน์เอางานวิจัยไปใช้ ท้ายที่สุด เราเชื่อว่างานวิจัยที่ดีต้องใช้ได้จริงและขายได้ ชุมชนสามารถอยู่ได้ สิ่งที่ท้าทายคือมหาวิทยาลัยต้องการทำ Local E-commerce จึงเป็นเป็นที่มาของ juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) เป็นโมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce อย่างแท้จริง เพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กับชุมชนบนสโลแกนที่ว่า”เติบโตไปด้วยกัน” และเราขอเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง
.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย นำทัพ ทีมนักวิจัย และชุมชน นำเสนอนิทรรศการผลงานนิทรรศการป่า เขา นา เล บน Positioning ของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม”
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย และชุมชน จัดนิทรรศการป่า เขา นา เล บน Positioning ของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน "บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมดุหยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประกอบไปด้วย ผลงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่างบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กระบี่ ตรัง สตูล) ภายใต้แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ แผนงานโครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำตรังและชายฝั่งจังหวัดตรัง บนวิถีเมืองตรังคุณค่าแห่ง : เขา ป่า นา เล ตลอดจนติดตามผลงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่การแข่งขันในตลาดยุคใหม่ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของวิถีชุมชน : การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมสู่ Local Business ด้วย

ทั้งนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท. ได้สรุปภาพว่าผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้โครงสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน บพท. ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง อว. และภาคีพัฒนาในพื้นที่ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยผ่าน 6 แผนงาน ครอบคลุมพื้นที่ 46 มหาวิทยาลัย 54 จังหวัด ทั้งนี้ อว. และมหาวิทยาลัยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามนโยบายขับเคลื่อนไทยของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย
.
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS