Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 57 min ago

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Thu, 23/08/2018 - 16:02

ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง “กฏหมายที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร เพื่อการบริหารงานภายในองค์กร” รับฟังการารบรรยาย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และ รับฟังการบรรยายเรื่อง  ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  และการแบ่งกลุ่มการพิจารณาการกำหนดตัวชีวัด  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  ณ โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา

มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน “สองเลเกมส์ ประจำปี 2561”

Mon, 20/08/2018 - 11:25

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาด ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน “สองเลเกมส์ ประจำปี 2561” ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2561 ณ ชายหาดแหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

โครงการพัฒนาส่งเสริมแหล่งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพื้นที่ยานเมืองเก่า

Sat, 18/08/2018 - 12:24

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมแหล่งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ยานเมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้อาจารย์และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมการทำงานด้านมรดกทางวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา และจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม พร้อมทั้งนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จากทุกพื้นที่ เข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร อ.อิสรา กันแตง จาก มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแผนที่มรดกวัฒนธรรม (cultural mapping) โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงสีแดง ถ.นครนอก สงขลา

มทร.ศรีวิชัย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

Fri, 17/08/2018 - 09:32

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 กล่าวรายงานการดำเนินงานโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ มุ่งสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคต ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House

Fri, 17/08/2018 - 09:27

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัยให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House และได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านงานประกันคุณภาพ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเล็ก มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

โครงการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชน พิพิฑภัณฑ์เรินดอนคัน

Fri, 17/08/2018 - 09:24

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชน พิพิฑภัณฑ์เรินดอนคัน ซึ่งดำเนินงานโดยฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม สำนักศิลปวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมชองชุมชนดอนคัน คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หาดูได้ยาก และสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายในชุมชน นำภูมิปัญญาพื้นบ้านพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ณ พิพิฑภัณฑ์เรินดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

Fri, 10/08/2018 - 15:34

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ศรีวิชัย

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Fri, 10/08/2018 - 15:21

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.อุดร  นามเสน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ร่วมลงนามความร่วมมือทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริมห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดทั่วประเทศ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมีนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ ศูนย์การค้าสนามนครินทร์ คมเพล็กซ์ หาดใหญ่

การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์

Thu, 09/08/2018 - 09:58

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยซิงหัว ประเทศจีน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เมืองหางโจ ประเทศจีน มหาวิทยาลัยจงหยวน ประเทศใต้หวัน ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน วิจัยเชิงปฏิบัติการณ์ ( workshop ) ของนักศึกษาที่จะจัดขึ้นที่เมืองเก่าสงขลาระหว่างเดือน ตค.-พย. 61 โดยจะลงปฏิบัติการในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา และจะนำผลงานไปจัดแสดงต่อที่ประเทศจีน ณ.ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย MOU ทัพเรือภาคที่ 2 ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Tue, 31/07/2018 - 11:51

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 2) ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการประหยัดพลังงาน ร่วมมือกันส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ณ ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร

Tue, 31/07/2018 - 10:23

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อ.สำราญ ขวัญยืน ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารและวินัยจราจร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือด้านการจราจรให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน โรงเรียน และตัวผู้เข้าอบรมเอง และให้นักศึกษาวิชาทหารได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมโดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอก จตุพล แก้วแสงอ่อน สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา รองสารวัตร ตำรวจจราจร ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดประจำปีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561

Fri, 27/07/2018 - 20:30

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดประจำปีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษณ์งานเทศกาลประเพณีของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเพื่อการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด และการช่วยเหลือสังคมดังคำพูดที่ว่า “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด” ณ เวทีกลางสระบัวอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว แนะนำเส้นทางการศึกษา

Fri, 27/07/2018 - 16:17

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
ให้เกียรติเป็นวิทยากร โครงการสัมมนาครูแนะแนว เพื่อเป็นแนวทางทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งมีบุคลากรด้านงานแนะแนวจากหน่วยงานต่างๆ รับฟังการสัมมนา
ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มทร.ศรีวิชัย

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

Fri, 27/07/2018 - 16:13

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 อีกทั้งยังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

Fri, 27/07/2018 - 16:06

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 อีกทั้งยังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มทร.ศรีวิชัย

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Thu, 26/07/2018 - 15:16

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2561

Wed, 25/07/2018 - 11:35

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง11) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภา มทร.ศรีวิชัย

Mon, 23/07/2018 - 13:02

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคุณยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Culture Change บรรยายให้หัวข้อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management และคุณดลชัย บุญยะรัตเวช นักสร้างแบรนด์แถวหน้าของเมืองไทย บรรยายเรื่อง REBRANDING โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารองค์กรการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

 

ร่วมกิจกรรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

Fri, 20/07/2018 - 10:54

เมื่อวันที่ 19 กรกาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินกิจกรรมโดยกองประชาสัมพันธ์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ เพชรรักษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านทักษะงานประชาสัมพันธ์ และร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การประชาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาองค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างไรให้เกิดการพัฒนา ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย

นศ.สถาปัตย์ คว้ารางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Wed, 18/07/2018 - 14:01

โครงการทายาทหม่อนไหมภายใต้ของการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมและให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดส่งเสริมการใช้ผ้าไทยต่อไปโดยคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันผลการประกวดจากสถาบันแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ กว่า 16 สถาบัน 

นายพิรวัตถ์ ศรีชุม  นายอานนท์ ยามา  นายประพน ชนะพนธ์  นายสหรัฐ อินธิสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  คว้ารางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ..โครงการประกวดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 Creative ready to wear (ผ้าไทยในมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่) โดยกรมหม่อนไหม รวมกับ 16 สถาบันการศึกษาทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมประกวด 75 คน  โดยมี 
อาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์  และอาจารย์ณัฐชนา นวลยัง  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม  โดยเข้ารับโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ณ อิมแพคเมืองทองธานี

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS