Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 25 min ago

ถ่ายทำสกู๊ปข่าวแนะนำตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ โดย MCOT Family

Wed, 28/03/2018 - 18:31

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และทีมงาน MCOT Family ช่อง 14 ร่วมถ่ายทํารายการ Tech Talk นวัตกรรมเครื่องเพาะเห็ดอัตโนมัติ ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในการดูแลและเพาะเห็ด ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการระบาดของโรคในเห็ด และสาธิตเครื่องผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด ของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้าวิจัยและบริการวิชาการ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้ชาวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ณ ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดอัตโนมัติ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

Tue, 27/03/2018 - 15:22
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แนะนำ มทร.ศรีวิชัย แนะนำข้อบังคับและการนำเสนองบประมาณของ มทร.ศรีวิชัย จากนั้นพิจารณาการเลือกประธานกรรมการพร้อมแบ่งกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย พล.ต.ท.วรรณรัตน์ คชรัตน์ ได้รับเกียรติเป็นประธาน และนายประดิษฐ์ วัชระดนัย เป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)"

Sun, 25/03/2018 - 09:33

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวแสดงความยินดีในนามจังหวัดสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ทักษิณ กล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน สถาบันทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดนิทรรศการ โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานทุกภาคส่วนและพักรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

Fri, 23/03/2018 - 15:46

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 "วิจััยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" โดยมีอธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราช รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและสมัชชา “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่6

Fri, 23/03/2018 - 14:49

วันที่ 23 มีนาคม 61 ผ.ศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และหน่วยบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและสมัชชา “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่6 ประจำปี 2561 โดยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธี การเสวนา “สถานการณ์และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โซนต่างๆในลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา” ดำเนินรายการโดย คุณกำราบ พานทอง จากนั้นเสวนา “ทิศทางการดำเนินงานของ 6 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย และผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ ผู้เข้าร่วมการเสวนารับของที่ระลึก โดย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ โรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา

Thu, 22/03/2018 - 16:07

 เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา โดยมี สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภออ่าวลึก และเกษตรกรอำเภอเมือง ณ ศรีผ่องฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

แฟชั่นโชว์ 2018 ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Thu, 22/03/2018 - 16:03

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานแฟชั่นโชว์ 2018 แสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน  ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และอาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ณ โรงสีแดง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

พิธีเปิดโครงการ Open house engineering และนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ

Thu, 22/03/2018 - 15:19

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open house engineering และนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้ารวมงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ กิจกรรม 1 หลักสูตร 1 กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขัน rov และคณะศิลปศาสตร์ อาทิ การแข่งขันตกแต่งจานอาหารในโรงแรม การแข่งขันปูเตรียงและพับผ้าขนหนูลีลา การแข่งขัน Bartender Contest ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และตึก 58 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

Thu, 22/03/2018 - 15:08

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ  ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพร่วมจัดงาน และรศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้ จากนั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยรวมถึงกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ มีการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 ในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

Tue, 13/03/2018 - 14:44

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที คือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยรวมถึงกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ จะมีการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 จัดขึ้นในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Tue, 13/03/2018 - 10:59

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. สุเทพ ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามราชกิจจานุเบกษา โดยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สำนักพระราชวัง จะจัดให้มีการเข้าเฝ้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แต่ในปีนี้ได้มีการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้ยสายสะพาย ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามจิระนคร และร่วมชมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Sat, 10/03/2018 - 10:58

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย พลเอกสสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการเปิดแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบกครั้งที่ 68 และมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในส่วนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนจากส่วนราชการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้การต้อนรับ ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กีฬากองทัพบก เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ดินแดนด้ามขวานไทย และมีนโยบายการจัดการแข่งขันดป็นรูปแบบ "กีฬาประชารัฐ" ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี" ต่อจากนั้นร่วมชมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล โดยมี อาจารย์สมภพ ประดิษฐสาร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และดูแลงานกีฬาของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันของนักกีฬาตัวแทนกองทัพบกภาคที่ 4 ในการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Sat, 10/03/2018 - 09:26

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน
รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้อำนวยการสภานายิกาสภากาชาดไทย
ณ ห้องนคราแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย
เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 6 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 10,247 หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม สภากาชาดไทยจึงให้ประกาศเกียรติคุณไว้เป็นเกียรติยศสืบไป

ร่วมตักบาตรและบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง

Sat, 10/03/2018 - 08:20

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมทุกบุญตักบาตร และร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าหลักเมือง  เนื่องในวันสงขลา ซึ่งจัดขึ้น ณ ย่านเมืองเก่าถนนนางงาม  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจ สำนึกรักบ้านเกิด ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน มีส่วนราชการ ร้านค้า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

ถ่ายทำรถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ

Fri, 09/03/2018 - 15:49

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  สื่อมวลชน เข้าถ่ายทำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย รถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย ขับเคลื่อนง่าย ลดมลภาวะ ผลงาน นายอดิศร ซ้ายขวัญ นางสาวรจรินทร์ คงบุญ และนางสาว อรอนงค์ ไชยวรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมประดิษฐ์รถเข็นเด็กแบบพับได้ ณ ตึก62 คณะศิลปศาสตร์ 

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Fri, 02/03/2018 - 15:28

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

(1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย (ผู้แทนผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย) พร้อมเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council) (APRC)

 

(2) อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0" ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยประกอบไปด้วยผลงานประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 ผลงาน และ ผลงานประเภทนักศึกษา จำนวน 6 ผลงาน

 

(3) บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)" จำนวน 8 ชุมชนนักปฏิบัติ (8 CoP) ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่     20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วย

- CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ในหัวข้อ : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands - On

โดยมีผู้แทนในการเสวนาของ มทร.ศรีวิชัยคือ อาจารย์สุพัตรา คำแหง จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ

- CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู้การเป็น Thailand 4.0 โดยมีผู้แทนในการเสวนาของ มทร.ศรีวิชัยคือ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ

 

สัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1

Fri, 02/03/2018 - 09:59

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานสัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "สื่อสร้างสรรค์กับแนวทางประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล" จากวิทยากร ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการร่วมเสวนาจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

โครงการซ้อมอัคคีภัย

Fri, 02/03/2018 - 09:57

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการซ้อมอัคคีภัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร และได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก จ.อ.ทวีศักดิ์ หะหมาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นวิทยากร และนางเพ็ญพร เกิดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ร่วมวาางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

Fri, 02/03/2018 - 09:54

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชสมัญญามาเป็นหลักการดำเนินงานทุกหน่วยงาน  อีกทัั้งทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ มากมาย เพราะทรงตระหนักว่า ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ และจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา

Mon, 26/02/2018 - 15:31

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (08203) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การออกแบบสื่อเพื่อการพัฒนานักศึกษา” และการฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จากวิทยากร อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี และนายอาลาวีย์ ฮะซานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS