Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 26 min ago

โครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา

Thu, 08/02/2018 - 10:35

วันที่ 28 มกราคม 2561 ชมรมรากแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีทำขวัญข้าว ในโครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา ณ บ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง โดยสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ชมรมรากแก้วได้จัดกิจกรรม ร่วมกันดำนาปลูกข้าว เมื่อเดือน สิงหาคม ปีที่แล้ว จนวันนี้ต้นข้าวที่ร่วมกันดำนาได้สุกพร้อมเก็บเกี่ยว โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชน เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการทำประโยชน์ต่อชุมชน และเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ชมรมรากแก้ว มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง

Embedded video for โครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา

นักศึกษาคณะวิศวฯ คว้าแชมป์ “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมฯ” ครั้งที่ 10

Thu, 08/02/2018 - 10:31
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้าโล่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด จากการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จาก 18 รายการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลมาได้รวมกว่า 10 รายการแข่งขันดังนี้ -การแข่งขันงานเชื่อมโลหะ ทักษะการเชื่อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ -การแข่งขันทักษะด้านการประยุกต์ใช้งาน IoT สำหรับการเตือนภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ -การแข่งขันพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ -การแข่งขันการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ -การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 -การแข่งขันการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 -การข่งขันCNC งานกัด และงานกลึง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 -การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 -การประกวดโปสเตอร์โครงงานและสหกิจศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 -การแข่งขันการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 http://pr.rmutsv.ac.th/content/2018/02/7-1583

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย

Mon, 05/02/2018 - 13:48

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะร่วมงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย เพื่อร่วมสานสัมพันธ์และร่วมจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย โดยมีศิษย์เก่าและอาจารย์เกษียณเข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงแรมเกียรตินคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 162-1/2561

Fri, 26/01/2018 - 13:57

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 162-1/2561 โดยมี รศ.ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวาระการประชุมดังกล่าว รศ.ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ ได้มอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับรางวัล Silver Prize และ Special Award from INNOPA ผลงาน : Biodiesel Production Reactor by Circulation Process though Microwave Irradiation Coupled with Static Mixer และมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มทร.ศรีวิชัย

ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Thu, 18/01/2018 - 09:36

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ  และได้จัดให้มีการรับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา จำนวน 2 ทุน ได้แก่ คุณชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร  นายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท  และ คุณประดิษฐ์  วัชระดนัย  กรรมการบริหาร บริษัทไลฟ์สไตล์ ดีเวลลอพเมนท์ จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000  บาท ณ วงเวียนประติมากรรม มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

https://www.youtube.com/watch?v=qlK_zLcXsPE

โครงงานการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม 2018

Wed, 17/01/2018 - 18:27

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงงานการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้

ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๘ “ตลาดนัดวิชาการ”

Wed, 17/01/2018 - 17:51

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561ท่านสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ๒๐๑๘ “ตลาดนัดวิชาการ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมีคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานมีแสดงผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งเปิดรับสมัครผู้ใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

Tue, 16/01/2018 - 13:56

เมื่อ16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายในหัวข้อ "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

มทร.ศรีวิชัย เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน

Tue, 16/01/2018 - 13:11

ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะกองประชาสัมพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวล์ มติชน ข่าวสด วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา ณ กรุงเทพมหานคร

มทร.ศรีวิชัย เข้าขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

Thu, 04/01/2018 - 14:42

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้าขอบคุณสื่อมวลชน แขนงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิ ThaiPBS ช่อง 5 MCOT เดลินิวส์ เทศบาลเมืองสงขลา เทศบาลเมืองคลองหงส์ ฯลฯ ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

พิธีรับมอบอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียมปลดระวาง จากบริษัท ปตท.

Thu, 07/12/2017 - 13:44

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับมอบอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียมปลดระวาง จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม นำโดย นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการแผนกฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ภายใต้โครงการอาทิตย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) อ.สิงหนคร จ.สงขลา

การประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 48/2560

Wed, 29/11/2017 - 15:22

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงใต้เพื่อร่วมประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบาย 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ขณะที่ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรี จะเข้าพบปะประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบ่งสถานที่ออกเป็น 2 ส่วน คือห้องประชุม ครม. ซึ่งใช้อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายกพบปะพี่น้องชาวสงขลาได้จัดเตรียมอาคารเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้หลายร้อยคน โดยจัดเตรียมระบบการสื่อสารต่างๆ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีห้องรับรอง และการจัดนิทรรศการ อื่นๆ ที่มีการจัดเตรียมตกแต่งด้วยฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตกแต่งได้อยากสวยงาม

บรรยากาศการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Wed, 22/11/2017 - 14:46
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ร่วมสมัครทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ รศ.มนัส อนุศิริ รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปราะยะ ดร.สุพร ฤทธิภักดี ผศ.เรวัตร เจยาคม รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส และ ผศ.ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่ภาคใต้

Sat, 18/11/2017 - 13:13

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ผ.ศ. ยงยุทธ หนูเนียม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่ภาคใต้ กับ นายไชยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยทางมหาวิทยาลัยฯ และสมาพันธ์ฯ จะร่วมกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนเครื่องมือ สถานที่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และช่วยดำเนินการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐที่ได้ให้ความสำคัญของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทยในปัจจุบัน

มทร.ศีวิชัยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

Wed, 15/11/2017 - 15:25

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และคณะกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มอบอาคารห้องน้ำให้กับหมู่บ้านซาไก ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

Thu, 09/11/2017 - 12:57

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เดินทางไปยังหมู่บ้านซาไก ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งมอบอาคารห้องน้ำ และบันไดทางเท้า ที่ดำเนินการก่อสร้างด้วยนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีและร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวบ้านและชุมชนต่อไป

การประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Tue, 07/11/2017 - 15:44

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาบรรยาย การประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติพื้นที่ Area ของจังหวัดสงขลา และแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (2561 – 2564) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชมรมมุสลิม ออกค่ายพัฒนาชนบท ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์

Mon, 06/11/2017 - 10:02

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาชมรมมุสลิม ออกค่ายพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2560  ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับการเรียนการสอนศาสนาของนักเรียนและที่เป็นประชุมของชาวบ้าน ซึี่งเป็นการนำองค์ความรู้ จากในห้องเรียน สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง   ณ มัสยิดอันนูร ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

พิธีรับพระบรมราชโองการพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Fri, 20/10/2017 - 11:13

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับพระบรมราชโองการพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน ๑๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๓๒ - ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๑๔๖ - ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน ๑๔ ราย ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ดังนี้

๑. นายชุมพล เที่ยงธรรม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายดุสิต เครืองาม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายธํารงค์ เจริญกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางสาวนวพร เรืองสกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายนิพนธ์ ภิญโญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก เปน็ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสลิล โตทับเที่ยง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสําเริง จักรใจ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยผั ู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นางอุทัยรัตน์ ณ นคร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และโดยที่ได้มีการร้องคัดค้านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นไป ตามกฎหมายแล้ว จึงขอใหน้ ําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
                 บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามที่เสนอทุกราย
                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
     ผู้รับสนองพระราชโองการ
   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
      รองนายกรัฐมนตรี

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Thu, 19/10/2017 - 16:22

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ร่วมพิธีนั่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 89 วินาทีและนำสวดอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS