Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 4 min 29 sec ago

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเคลือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา

Tue, 08/05/2018 - 14:48

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเคลือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่อไป โดยรับเกียรติจากตัวแทนจากทั้ง 9 มทร. ณ โรงแรมราชมังคลำสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา

ศึกษาดูงาน ณ มทร.ธัญบุรี และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Tue, 08/05/2018 - 14:38

เมื่อระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 อ.วิทยา ศิริคุณ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย อ.รอมฎอน บูระพา, อ.ณัฐพล แก้วทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและตัวแทนองค์การนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งภายในกิจกรรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย , สโมสรนักศึกษา, ชมรมต่างๆ, การเรียนการสอน เป็นต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ “สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์” ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของสโมสรนักศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นต้นแบบอย่างเข้มแข็งและมีแบบแผนการปฏิบัติที่ดี เพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุด เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่น้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ ภายในคณะวิศวฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และเกิดความสามัคคี รักใคร่ ปรองดองอย่างญาติมิตร และขอขอบคุณ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม ก้าวสู่ “บัณฑิตนักปฏิบัติพันธ์ใหม่” ที่พร้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไป  สามารถประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย

Tue, 08/05/2018 - 14:35

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ บ้านบ่อเตี้ย อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา พัฒนา และนักศึกษาสาขาการตลาด ให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไข่นกกระทา เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับการออกแบบ สามารถชมปะรมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

โครงการ ENG FOR KIDS

Mon, 07/05/2018 - 14:01

ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ENG FOR KIDS ให้กับนักเรียน อายุ 6-12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชนไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอื่นๆ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

วิศวฯ เครื่องกลเรือ เยี่ยมสถานประกอบการด้านอู่ต่อเรือ จ.ภูเก็ต

Mon, 07/05/2018 - 13:59

 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อู่ต่อเรือธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต และ บริษัท รัตนชัยคานเรือ จำกัด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวดำเนินกิจการการซ่อมบำรุงและการต่อเรือที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต โดยการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์การพูดคุยหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและฝึกงานสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้วิชการวิศวกรรมเครื่องกลเรือและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ อย่างไรก็ตาม คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมสำหรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่การทำงานและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศต่อไป  สามารถชมประมวลภาพได้ที่ีนี่ คลิก

 

ผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Mon, 07/05/2018 - 13:57

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปิดประสบการณ์แฟชั่นโชว์บนรันเวย์ริมชายหาด กับการอัพเดทแฟชั่นซัมเมอร์จากแบรนด์ดัง โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และมีดาราสาว จียอน เข้าร่วมเปิดงานแฟชั่นโชว์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  สามารถชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน

Mon, 07/05/2018 - 13:52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือและกำหนดแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาถึงความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยได้ดำเนินการร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ในชุมชนนั้นๆ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอขนอม ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน ช้างกลาง

เมื่อวันที่23 เมษายน ที่ผ่านมา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดประชุมทีมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งได้เชิญทีมวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีมาประมวลผลร่วมกัน โดยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 เขตพื้นที่ด้วยกัน คือ อำเภอบางขัน อำเภอช้างกลาง และอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากปลัดอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ/เกษตรอำเภอ/สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของทั้ง 3 อำเภอ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

บริการวิชาการ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก"

Mon, 07/05/2018 - 13:50

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ออกให้บริการวิชาการ ในโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งการสร้างกลยุทธทางการตลาด การพัฒนาการบริการแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างสื่อ และช่องทางติดต่อสื่อสารแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเขาหลักเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสการท่องเที่ยวชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังร่วมล่องแก่ง ชมเส้นทางธรรมชาติในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาชุมชนเขาหลักต่อไปในอนาคต  สามารถชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Mon, 30/04/2018 - 12:31

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  กองนโยบายและแผนงาน จัดการประชุมรับฟังความคิด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีคณะผู้บริหาร คณจารย์  บุคลากร  เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มทร.ศรีิวิชัย 

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน

Wed, 25/04/2018 - 11:27

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กิจกรรมย่อยที่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่ประชาชนในชุมชน และเพื่อให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  สามารถชมประมวลภพได้ทีนี้ คลิก

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

Wed, 25/04/2018 - 10:16

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

Wed, 18/04/2018 - 15:04

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร,เพชรบุรี,บุรีรัมย์, นครราชสีมา มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

รดน้ำอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์

Tue, 17/04/2018 - 11:10

เมื่อวันที่ 17  เมษายน 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำอวยพร พระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ณ  วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี

Tue, 17/04/2018 - 10:34

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

Thu, 05/04/2018 - 10:32

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตรอบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน ซึ่งการอบรมเชิงปฎิบัติการนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา และการศึกษาดูงานด้านโฮมสเตย์ ณ ชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกิจกรรมสองวันแรกนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยว และบริการ ได้แก่ คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ บรรยายหัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนหมายปอง แม่กำปองโมเดล กว่าจะมาเป็น แม่กำปอง รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ เสวนาในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดย ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ และ อาจารย์เศวตฉัตร นาคะชาต เสวนาในหัวข้อ ชุมชนกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร และ ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ บรรยายปฏิบัติการ “การสรรสร้างของดีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ค้นของดี ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นายสุเทพ เกื้อสังข์ รอง ผอ.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้มาตรฐาน CBT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” อาจารย์สุภัทรา สังข์ทอง อาจารย์ดุสิตพร ฮกทา และอาจารย์สุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสวนาในหัวข้อ “การสร้างมาตรฐานในงานบริการให้เกิดความประทับใจ” "การนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความประทับใจ" และบรรยายเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการประเมินหมู่บ้านท่องเที่ยว" และกิจกรรมวันที่สามและสี่ เป็นการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพรมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  สามารถชมประมวลภพได้ที่นี่ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา รุ่นที่ 4

Thu, 05/04/2018 - 10:27

เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเลี้ยงแพะในสวนยางพาราภาคปฏิบัติแก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอปลายพระยา รุ่นที่ 4 โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรuธรรมราช สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ อ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงแพะ สุขภาพและอาหารแพะ ณ ศรีผ่องฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

Thu, 05/04/2018 - 09:20

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวัด ด้วยการทำความสะอาดลานวัด โบสถ์ ห้องน้ำ และส่วนต่าง ๆ ของวัด  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Tue, 03/04/2018 - 16:00

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การให้บริการทางวิชาการ การนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จแล้วไปขยายผลในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การที่บุคลาการของทั้งสองหน่วยงานประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา จะได้มีโอกาสในการเข้าศึกษา ดูงาน และทำโครงการวิจัย โครงการบริการทางวิชาการร่วมกัน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

Thu, 29/03/2018 - 10:42

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานให้พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยิน 2018 เพื่อเป็เวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย หรือโครงงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากนักวชาการ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระกว่างสถาบันการศึกษา เพื่อกรตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง ณ สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS