Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 45 min ago

งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Tue, 20/09/2016 - 15:27

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 ราย ได้แก่ Mr.Harald Link บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว วิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) นางจำเนียร ไชยรัตน์ วิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร) และ นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ ศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๙

Wed, 14/09/2016 - 16:13

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พล.ต.ต.ประพันธ์  จันทร์เอม รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และข้าราชการหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสฉายพระรูป

Tue, 06/09/2016 - 10:10

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานวโรกาสฉายพระรูป ร่วมกับนายกสภาพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  ในคราวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง  8 แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙  ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

ต้อนรับ ผอ.ส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7

Tue, 30/08/2016 - 16:23

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ นายอินทรายุทธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชี้แนะแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยมี อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณบดีทุกคณะ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก

ร่วมจัดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

Fri, 19/08/2016 - 16:07

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 เพื่อร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้สนใจ โดยมีสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการและศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

Fri, 19/08/2016 - 14:58

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 20 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครู และได้แสดงออกซึ่งความเคารพที่มีต่อครู ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Thu, 11/08/2016 - 10:21

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพระวิเชียรโมลี

Fri, 29/07/2016 - 11:14

28 ก.ค.59 เวลา 15.00 น. อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ต้อนรับคณะกรรมการพระวิเชียรโมลี วัดชัยมงคล พระอารามหลวง สงขลา และพระเถระพร้อมด้วยชาวสยาม จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 50 รูป/คน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนสยาม ในประเทศมาเลเซีย ที่จะเข้ามาศึกษาใน มทร.ศรีวิชัยต่อไป

พิธีสนองรับราชโองการโปรกเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

Fri, 29/07/2016 - 11:10

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีสนองรับราชโองการโปรกเกล้าแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Thu, 28/07/2016 - 09:22

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559

Fri, 22/07/2016 - 10:16

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีสมโภชน์เทียนพรรษาประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Mon, 18/07/2016 - 09:45

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตะโหมด

Tue, 12/07/2016 - 15:35

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตะโหมด ภายใต้กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรสภาพวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานระดับครัวเรือนโดยเตาชีวมวล ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านพลังงานทดแทน หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยการออกแบบเตาชีวมวล สำหรับใช้ในครัวเรือน ภายใต้แนวคิดของ ดร.สุปราณี วุ่นศรี อ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ และ อ.พลชัย ขาวนวล ที่ใช้วัสดุท้องถิ่นมาประกอบเป็นรูปเตาชีวมวล และใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเเปรสภาพเป็นพลังงานความร้อนใช้ในการหุงต้มและประกอบอาหาร สามารถลดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

คณะผูับริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Thu, 30/06/2016 - 16:29

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย สงขลาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพฯ 2559 "

Fri, 24/06/2016 - 21:09

ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการด้านการศึกษา ภายในงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559” ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  ซึ่งจัด โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสร้างงาน และส่งเสริมอาชีพต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ และด้านการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพ ได้ตามความถนัด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงาน สามารถสมัครงานกับนายจ้าง และสถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดนิทรรศการโลกการศึกษาและอาชีพ การจัดนัดพบแรงงาน การบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ กิจกรรมบนเวทีเสวนาเกี่ยวกับงานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระได้ทดลองปฏิบัติ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้าโอทอป บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น สนุกสนาน และมีนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจกับนิทรรศการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นอย่างมาก

ร่วมลงนามความร่วมมือ "งานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559"

Thu, 16/06/2016 - 14:18

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมงาน "มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559" ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา โดยมี ท่านสุภัทร กุขุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้ ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา และร่วมชมนิทรรศการภายในงานดังกล่าว ด้วย 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

Wed, 15/06/2016 - 16:18

ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักกีฬาคว้ารางวัลจากการแข่งขันมากมาย อาทิ กีฬากรีฑา 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน 2 เหรียญทอง และกีฬาวอลเล่ห์บอลชายหาด 1 เหรียญทอง บรรยากาศภายในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความปลื้มปิติยินดีให้แก่นักกีฬาและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคม

Wed, 15/06/2016 - 14:08

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และสำนักงานจังหวัดตรัง ในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง (Trang Community Based Tourism Network) ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนภายในเครือข่ายและเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ ในระดับกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างเศรษฐกิจฐานรากทางด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีประธานสภาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวด้วย

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ การเลี้ยงกระบือบนเกาะสุกร จ.ตรัง

Tue, 14/06/2016 - 16:22

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย  ผศ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี และคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสภาการท่องเที่ยวจ.ตรัง กลุ่ม CBT Trang และ นายก อบต.เกาะสุกร เข้าพบปะพูดคุย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านบริหารจัดการ การเลี้ยงกระบือบนเกาะสุกร จ.ตรัง เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

Symposium of International Languages and Knowledge 2016

Mon, 13/06/2016 - 10:41

          ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแสวงหาเครือข่ายและจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน (การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge : SILK 2016)  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และพิธีมอบโล่รางวัลแด่ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS