Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 48 min 57 sec ago

สัมมนาการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนฯ ครั้งที่ 5

Mon, 06/06/2016 - 10:35

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน" ครั้งที่ 5 โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานก๊าซชีวภาพระดับชุมชน ณ จำนวน 5 จุด ในพื้นที่อำเภอควนเนียง อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงการอภิปรายในเรื่องการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชน โดยผู้เทนเครือข่ายฯ จากทุกภาคส่วนภายในประเทศ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา 

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2559

Fri, 03/06/2016 - 11:51

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 - 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2559 ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีการประกอบพิธี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก พิธีทักษิณานุปทานแด่อดีตอาจารย์และผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ช่วงที่ 2 พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องบวงสรวงแด่พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมต้อนรับบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Thu, 26/05/2016 - 09:45

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร่้อมด้วย อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุรกิจจำนง ดร.จเร สุวรรณชาต และ อ.พลากร พันธุ์มณี ร่วมต้อนรับบุคลากรจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านวัฒนธรรม และร่วมสร้างเครือข่ายด้านวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ข่าวน่าสนใจ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

Wed, 25/05/2016 - 16:21

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ข่าวน่าสนใจ

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University Teknologi MARA

Tue, 17/05/2016 - 15:04

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ Associate Professor Sr. Dr. Md Yusof Hamid  คณะผู้บริหารจาก University Teknologi MARA  ประเทศมาเลเซีย  ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ข่าวน่าสนใจ

การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒

Tue, 03/05/2016 - 10:10


       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒ (The 2nd Seminar of office of Academic and Resources and Information Technology Rajamangala University of Technology Network : ARIT-NET2) เพื่ออบรมเพิ่มเติมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
     ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง
     ๒ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง
     ๓ เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
     ๑. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งโปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace
     ๒. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้งระบบ Dspace    
     ๓. ฝึกปฏิบัติการใช้งานและติดตั้ง โปรแกรม DNS Sec

      เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิด และ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพ การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓ ให้กับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งต่อไปอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

พิธีลงนามความร่วมมือใน การดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรม

Fri, 22/04/2016 - 15:19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  รศ. มุกดา สุขสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตัวแทนมทร.ศรีวิชัยร่วมลงนามความร่วมมือกับ รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อนำผลงานวิจันและนวัตกรรมที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นมาใหม่ภายในแต่ละหน่วยงานมาพัฒนารูปแบบ และร่วมกันกำหนดแนวทางนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยขน์ได้จริงณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวน่าสนใจ

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานรดน้ำดำหัว

Fri, 08/04/2016 - 16:24

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และงานรดน้ำดำหัว โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีขบวนกลองยาวแห่พระพุทธรูปเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมสรงน้ำ มีการละเล่นพื้นบ้าน และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ ลานโถงคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ข่าวน่าสนใจ

OTOP SHOWCASE

Thu, 31/03/2016 - 15:45

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดร้าน OTOP SHOWCASE สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย  ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ซึ่งร้านOTOP SHOWCASE จัดจำหน่ายสินค้า OTOP  ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย กว่า 200 ชนิด เพื่อต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปสนใจ  และให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านการขาย ด้านบริหารจัดการร้าน พัฒนาศักยภาพของตนเองก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ OTOP SHOWCASE เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. -19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก จ.สงขลา

ข่าวน่าสนใจ

ร่วมประชุมปรึกษาหารือด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

Tue, 29/03/2016 - 15:50

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือด้านการจัดการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการศึกษาวิจัยเมืองเก่าสงขลา โดยมีนายกสภาจาก 3 มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาแนวทางและเดินหน้าผลักดันไปสู่ความสำเร็จ ณ ห้องแกรนบอลลูม โรงแรมราชมังคลาพาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท

ข่าวน่าสนใจ

ต้อนรับครูอาสาสมัครและนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย

Mon, 21/03/2016 - 16:13

ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับครูอาสาสมัครและนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปัญฺโญ) วัดชัยมงคล พระอารามหลวง สงขลา กว่า 60 คน ในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพในด้านการร้อยมาลัย การจัดพานพุ่มในศาสนพิธี การทำอาหารไทย และขนมไทย แก่ครูอาสาสมัครและนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติกันอย่างสนุกสนาน สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

ข่าวน่าสนใจ

โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย

Mon, 29/02/2016 - 10:58

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559  โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เกี่ยวกับเรื่องโครงการหลวง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐฏิจพอเพียง " โดยศาตราจารย์พิเศษ  ดร.สันทัด  โรจนสุนทร  ผู้ซึ่งปฎิบัติการในพื้นที่สูงและโครงการหลวงมากกว่า 50 ปี และการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง  พระราชกรณียกิจของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจากมุมมองของนักประชาสัมพันธ์  โดย นายสุนิติ์  ทีวะเวช  และการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง  พระราชกรณียกิจของพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องดิมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะเรื่องดินเปรี้ยว  โดย ดร.พิสุทธิ์  วิจารณสรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดิน  สำนักงานมูลนิธัยพัฒนาละที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ข่าวน่าสนใจ

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

Fri, 26/02/2016 - 10:37
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม The Push จาก มทร.ศรีวิชัย รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ได้แก่ TREE แปลว่าต้นไม้ จาก มทร.ศรีวิชัย รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้แก่ ทีม OCT DOOR จาก มทร.ศรีวิชัย รางวัลชมเชย ที่ 1 และที่ 2 ได้แก่ ทีมปลาบู่ทอง และทีมGREEN LINE จาก มทร.ศรีวิชัย ราวัลชมเชย ที่ 3 ได้แก ทีม KPT FOLK MUSIC จาก วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ปัตตานี รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมสายธาร จากโรงเรียนกระแสสินธุิ์วิทยา
ข่าวน่าสนใจ

การประกวดการแข่งขันภาพถ่าย ภายในงานนิทรรศการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 ภายใต้หัวข้อ สีสันศรีวิชัยแฟร์

Thu, 25/02/2016 - 16:13

การประกวดการแข่งขันภาพถ่าย ภายในงานนิทรรศการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 ภายใต้หัวข้อ สีสันศรีวิชัยแฟร์ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ผลงานภาพถ่าย ของ นางสาวพรสุดา  ระวิโรจน์  ชื่อภาพ 2499 มือปืนงานวัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ได้แก่ ผลงานภาพถ่าย ของ นายกิตติพงศ์  วรรณชิต  ชื่อภาพ ไร้เดียงสา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ ผลงานภาพถ่าย ขอนางสาวนภัสสร  ศรีสุคนธิ์  ชื่อภาพ  FUN LAND

รางวัลชมเชย  ได้แก่ ผลงานภาพถ่าย ของ นายสิทธิพร  กบิลกาญจน์  ชื่อภาพ  จุดรวมสี ณ ที่นี่ มทร.ศรีวิชัย

 

ข่าวน่าสนใจ

การแข่งขัน Bartender Contest จัดโดยคณะศิลปศาสตร์

Thu, 25/02/2016 - 16:04
การแข่งขัน Bartender Contest จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตรังฮูลา ฮูล่า จากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมCosmo จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีิวิชัย สงขลา รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 ได้แก่ ทีม Come back จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีิวิชัย สงขลา รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Triple Barflairgirl และทีม Karishma จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีิวิชัย สงขลา
ข่าวน่าสนใจ

การแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรม

Thu, 25/02/2016 - 11:20
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะบริหารธุรกิจ จัดการประกวด “การแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรม” โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม ผลการตัดสิน “การแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรม” รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมภัทราภรณ์ ละครโนราห์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมอีดบูมาร๊อค (สุขสันต์วันรายอ) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมล่องปี่จุม จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เงินรางวัล 10,000 บาท
ข่าวน่าสนใจ

ผลการประกวด SOUTERN TOP MODEL 2016

Thu, 25/02/2016 - 10:52
ผลการประกวด SOUTERN TOP MODEL 2016 เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,5000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย ช่อดอกไม้ gift voucher มูลค่า 10,000 บาท จาก win clinic หาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวชยิสรา วัฒนะนาวิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 10,000 บาทถ้วยรางวัล สายสะพาย ช่อดอกไม้ gift voucher มูลค่า 5,000 บาท จาก win clinic หาดใหญ่ และรางวัลผิวสวยหน้าใส เงินรางวัล 3,000 gift voucher มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวรุ่งกานต์ เลปนะสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท ถ้วยรางวัล สายสะพาย ช่อดอกไม้ gift voucher มูลค่า 5,000 บาท จาก win clinic หาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท gift voucher มูลค่า 5,000 บาท จาก win clinic หาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวชมพูนุช รัตนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท gift voucher มูลค่า 5,000 บาท จาก win clinic หาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวฐิติยา สันหนู
ข่าวน่าสนใจ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟชั่น

Thu, 25/02/2016 - 10:35

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟชั่น โดย มาริสา แอนนิต้า ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแนะแนวให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ข่าวน่าสนใจ

ประกาศผลรางวัลโครงการ “การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2559

Thu, 25/02/2016 - 10:04

ประกาศผลรางวัลโครงการ “การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2559

 

               รางวัล ข้อเสนอโครงงานดีเด่น จำนวน 15 ผลงาน

  •   เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงงานไปสู่ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

จำนวน 30,000 (สามหมื่นบาท) พร้อมเกียรติบัตร

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ …..

  1. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

ที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

สังกัดหน่วยงาน

1

การพัฒนาแกลบและฟางข้าวเป็นแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสาน

1. น.ส.พศิกา แก้วผอม
2. น.ส.ธัญญมาศ ทองขาวเผือก

1. ดร.ชาตรี หอมเขียว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

พื้นไม้เชิงประกอบจากไม้ปาล์มน้ำมัน

1.นายวัฒนชัย  หนูคง
2.นายปิยะวัฒน์  จงไกรจักร
3.นายพลรัตน์  เกื้อรอด

1.รศ.จรูญ   เจริญเนตรกุล
2.นายถาวร  เกื้อสกูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

เครื่องวัดสถานะแบตเตอรี่แบบไร้สาย

1. นายกิตติพงษ์ รักจุ้ย
2. นายเกียรติศักดิ์ เศียรอุ่น

1. นายเสนอ สะอาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  1. ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

ที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

สังกัดหน่วยงาน

1

ระบบตรวจจับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ

1. นายศตวรรษ  ดิษฐ์คล้าย
2. นายอริยะ  เรืองกุน

 

1. ดร.ปฏิมากร  จันทร์พริ้ม
2. ดร.ธีรพงศ์  ฉิมเพชร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2

การศึกษาการย้อมผ้าไหมด้วยใบเทียนกิ่ง

1. นายณรงค์ฤทธิ์ สุระสังวาลย์
2. นายตรีวรรณ บุญเรืองศรี           3. นางสาวสุวิมล หนุดหละ

 

1. อ.ภัทราภา จ้อยพจน์
2. อ.โสภิดา จรเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

การสร้างเส้นทางความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนทะเลบริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง

 

1. น.ส.กาญจนา  ใจดี
2. น.ส.สุธิดา อินจงจิต

1. ดร.ขวัญตา ตันติกำธน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

      3. ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

 

ที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

สังกัดหน่วยงาน

1

เครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี

1. นายธนภพ แซ่ซ่ำ
2. น.ส.ญาณาธิป พันธุ์แก้ว

1. นายวิมล บุญรอด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2

การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปจานจากใบและกาบกล้วยนางพญา

1. นายณัฐกานต์ คุ้มภัย
2. นายพีรพัฒน์ อัมโร

1. นายวรพงค์ บุญช่วยแทน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

การเร่งสีผิวปลาทองด้วยสารสกัดจากเปลือกของผลปาล์มน้ำมัน

1. น.ส.ปราณี นักรำ 
2. น.ส.ธัชพรรณ บุญธรรม 

1. นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป 

คณะเกษตรศาสตร์

4

การออกแบบระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

1. นายศรายุทธ ธรรมประดิษฐ์
2. นายวิเชียร จันทร์คง

1. นายเสนอ สะอาด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

      4. ด้านคุณภาพชีวิตกลุ่มศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

ที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

สังกัดหน่วยงาน

1

เครื่องแลกเหรียญสิบอัตโนมัติ

1. นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ
2. น.ส.กัลยารัตน์ จิตใจรัก

1. นายธรรมนงค์ ทวีชื่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

     5.ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

ที่

ชื่อเรื่อง

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

สังกัดหน่วยงาน

1

ประสิทธิภาพการดูดซับไขมันและน้ำมันของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

1. นายจิรศักดิ์ ไชยมณี 
2. น.ส.เกสร สัจกุล        

1. น.ส.นุชนาฎ นิลออ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

2

การผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยเปลือกผลปาล์มน้ำมันที่ผสมกากใบชา

1. นายศักดิ์นริทร์ บุญสาคร
2. น.ส.สุดารัตน์ สุดี

1. นางกมลวรรณ โชติพันธ์
2. น.ส.นุชนาฎ นิลออ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

3

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานคลื่นทะเล

1. นายสันติสุข สินศุภฤกษ์
2. นายอนุรักษ์ รังสิมันตุชาติ
3. นายสุทธิพงษ์ หอยสกุล

1. นายวีรศักดิ์ ไชยชาญ
2. นายสุรินทร์ กาญจนะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

4

การผลิตปุ๋ยหมักจากกากกาแฟผสมขี้เค้กโครงงานปาล์มน้ำมันในลังโฟม

1. น.ส.เปมิกา ช่วยหมู่
2. น.ส.นิภาพร ชูจำ

1. น.ส.วรรณวิภา ไกรพิทยากร
2. ผศ.ดร.ณานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
3. นางสาวเตือนใจ ปิยัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

         รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา  

http://pr.rmutsv.ac.th/content/2016/02/25-1151

ข่าวน่าสนใจ

การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559

Wed, 24/02/2016 - 10:07

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2559  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา  ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งมีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา  ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก  ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

ข่าวน่าสนใจ

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS